Pilihan saham Sysco

Pelan Opsyen Insentif Pekerja Rancangan "Rancangan" ini bertujuan sebagai insentif dan untuk menggalakkan pemilikan saham oleh pegawai-pegawai tertentu dan pekerja-pekerja eksekutif utama Sysco Corporation yang "Perbadanan", atau syarikat-syarikat subsidiarinya sebagai istilah yang ditakrifkan dalam Seksyen f Kod Pengambilalihan Dalaman "Anak Syarikat" atau "Subsidiari", atau Bahagian Pengendaliannya seperti yang ditakrifkan dalam Subdivisi C Seksyen 6 e 2 X di bawah subsidiari dan Bahagian Operasi di sini secara kolektif disebut "Anak Syarikat" supaya mereka boleh memperoleh atau meningkatkan kepentingan proprietari mereka di Perbadanan, dan memberi ganjaran kepada mereka dengan baik untuk perkhidmatan penghasil keuntungan atau keuntungan kepada Perbadanan atau Anak Syarikat.Setiap opsyen hendaklah menyatakan bilangan Saham yang mana ia berkaitan, pilihan saham sysco. Setiap Pemberi Opsyen hendaklah bersetuju untuk tetap bekerja dan memberi kepada Perbadanan pilihan saham sysco Anak-anak syarikatnya, perkhidmatannya untuk tempoh dua tahun dari tarikh pemberian opsyen, pilihan saham sysco, tetapi perjanjian sedemikian tidak akan dikenakan ke atas Perbadanan atau Anak-anak syarikatnya untuk menahan Pihak Opsinya dalam mana-mana tempohnya. Nilai pasaran saksama akan ditentukan dengan mengambil kira antara harga jualan tertinggi dan terendah di Bursa Saham New York pada tarikh pemberian saham 3 Perbadanan yang sama dengan Saham yang tertakluk kepada pilihan, atau, jika tidak ada penjualan pada tarikh tersebut di Bursa tersebut, nilai yang ditentukan di bawah Peraturan Perbendaharaan Kekosongan Jawatankuasa, walau apa pun, akan diisi oleh Lembaga Pengarah. X Pemilih mestilah menggunakan Perbadanan atau salah satu Anak Syarikatnya, pilihan saham sysco. Pelan Pilihan Insentif Pekerja Rancangan "Rancangan" ini dimaksudkan sebagai insentif dan untuk menggalakkan pemilikan saham oleh pegawai-pegawai tertentu dan pegawai-pegawai eksekutif utama Sysco Corporation yang "Perbadanan" atau syarikat-syarikat subsidiarinya kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam Seksyen f Kod Hasil Dalam Negeri "Anak Syarikat" atau "Anak Syarikat"pilihan saham sysco Bahagian Pengendaliannya sebagaimana istilah yang ditakrifkan dalam Subbahagian C Seksyen 6 e 2 X di bawah subsidiari dan Bahagian Operasi di sini secara kolektif dipanggil "Anak Syarikat" supaya mereka boleh memperoleh atau meningkatkan kepentingan proprietari mereka di Perbadanan, dan memberi ganjaran dengan baik untuk perkhidmatan meritorious atau keuntungan kepada Perbadanan atau Anak Syarikat. Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada tidak kurang daripada tiga ahli Lembaga Pengarah Perbadanan. Seorang Opsyen 2 boleh memegang lebih dari satu pilihan, tetapi hanya mengikut terma dan tertakluk kepada sekatan pilihan saham sysco yang ditetapkan.

Kekosongan jawatankuasa, walau apa pun, akan diisi oleh Lembaga Pengarah. Jawatankuasa hendaklah memilih salah seorang anggotanya sebagai Pengerusi dan hendaklah mengadakan mesyuarat pada masa dan tempat yang ditentukannya. Tindakan majoriti Jawatankuasa di mana kuorum hadir, atau tindakan yang dikurangkan atau diluluskan secara bertulis oleh majoriti ahli Jawatankuasa, adalah tindakan yang sah Jawatankuasa.

Seorang Opsyen 2 boleh memegang lebih daripada satu pilihan, tetapi hanya mengikut terma dan tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan selepas ini. Jumlah agregat saham yang boleh dikeluarkan di bawah opsyen menurut Pelan tidak boleh melebihi, saham. Keterbatasan yang ditubuhkan oleh setiap ayat yang terdahulu hendaklah tertakluk kepada pelarasan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen Rancangan. Sekiranya terdapat apa-apa pilihan tertunggak di bawah Pelan bagi apa-apa sebab luput atau ditamatkan, Saham-saham yang diperuntukkan kepada bahagian yang tidak dilaksanakan opsyen itu sekali lagi akan dikenakan opsyen di bawah Rancangan.

Ia selanjutnya bertujuan bahawa opsyen yang dikeluarkan menurut Rancangan ini akan menjadi pilihan saham insentif mengikut pengertian Sec. Pelan ini akan ditadbirkan oleh sebuah jawatankuasa yang dilantik oleh Lembaga Pengarah Perbadanan "Jawatankuasa". Jawatankuasa hendaklah terdiri daripada tidak kurang daripada tiga ahli Lembaga Pengarah Perbadanan. Lembaga Pengarah boleh dari masa ke masa menghapuskan ahli daripada atau menambah ahli kepada Jawatankuasa.

Setiap opsyen hendaklah menyatakan bilangan Saham yang mana ia berkaitan. Nilai pasaran saksama akan ditentukan dengan mengambil kira antara harga jualan tertinggi dan terendah di Bursa Saham New York pada tarikh pemberian saham 3 Perbadanan yang sama dengan Saham yang tertakluk kepada pilihan, atau, jika tiada jualan pada tarikh tersebut pada Bursa, nilai yang ditentukan di bawah Peraturan Perbendaharaan Tertakluk kepada yang tersebut di atas, Jawatankuasa, dalam penetapan harga opsyen, akan mempunyai kuasa dan budi bicara penuh dan dilindungi sepenuhnya dalam berbuat demikian.

Opsyen yang diberikan menurut Pelan itu akan diberi kuasa oleh Jawatankuasa dan akan dibuktikan dengan perjanjian dalam bentuk seperti yang Jawatankuasa akan dari semasa ke semasa meluluskan perjanjian mana yang mengandungi pasti atau tertakluk kepada terma dan syarat berikut: Setiap Opsyen hendaklah bersetuju untuk kekal dalam pekerjaan dan memberi kepada Perbadanan atau Anak-Anak Syarikatnya, perkhidmatannya selama tempoh dua tahun dari tarikh pemberian opsyen, tetapi perjanjian itu tidak akan dikenakan terhadap Perbadanan atau Anak-anak syarikatnya untuk menahan Pemegang Opsyen dalam usahanya untuk apa-apa tempoh.pilihan saham sysco

Harga opsyen akan dibayar pada pelaksanaan opsyen dan boleh dibayar i dalam Dolar Amerika Syarikat secara tunai atau melalui cek atau ii dengan memindahkan beberapa saham, yang dinilai seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 6 c di atas, pada tarikh pemindahan mempunyai nilai yang sama dengan harga opsyen atau iii dengan sebahagian pembayaran secara tunai atau cek seperti yang diperuntukkan di atas dan dengan membayar baki dengan memindahkan saham kepada Perbadanan seperti yang diperuntukkan di atas.

Setiap Pengarah sementara ahli Jawatankuasa hendaklah memenuhi definisi "orang yang tidak berminat" yang terkandung dalam Peraturan 16b-3 Suruhanjaya Bursa Sekuriti. Jawatankuasa hendaklah dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya menetapkan pegawai eksekutif utama yang akan diberikan opsyen dan bilangan saham yang akan dipilih untuk setiap satu.

Tafsiran dan pembinaan oleh Jawatankuasa mana-mana peruntukan Rancangan atau apa-apa pilihan yang diberikan di bawahnya adalah muktamad. Tiada anggota Lembaga Pengarah atau Jawatankuasa bertanggungjawab atas apa-apa tindakan atau penentuan yang dibuat dengan suci hati berkenaan dengan Pelan atau apa-apa pilihan yang diberikan di bawahnya.

X Pemilih mestilah bekerja di Perbadanan atau salah satu Anak Syarikatnya. Walau bagaimanapun, mana-mana Opsyenyen yang benar-benar dan kekal dilumpuhkan pada masa pelaksanaan pilihan dan siapa - Tamat Pratonton


pilihan saham sysco

Orang-orang yang layak menerima opsyen adalah pegawai eksekutif utama termasuk pegawai, sama ada atau tidak mereka adalah Pengarah Perbadanan atau Anak-Anak Syarikatnya sebagaimana Jawatankuasa akan memilih dari semasa ke semasa "Pilihan" atau "Pilihan".